Wetswijziging VvE’s stap dichterbij

Eerder dit jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken het ‘Wetsvoorstel verbetering vereniging van eigenaars’ gepubliceerd waarmee het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek wordt aangepast. Wij hebben dit wetsvoorstel toegelicht in onze @Rijssenbeek van 16 september 2015. De doelstelling van die wet is verbetering van het onderhoud aan en stimulering van verduurzaming van appartementencomplexen. Deze doelstelling moet worden gerealiseerd met een wettelijke verplichting voor iedere VvE om het reservefonds te vullen voor onderhoud en herstel van het gebouw. VvE’s kunnen er ter uitvoering van deze verplichting voor kiezen de hoogte van het te reserveren bedrag vast te laten stellen op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of door jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde van het complex te reserveren.

Daarnaast bevat het wetsvoorstel regels die het voor VvE’s mogelijk maakt een geldlening af te sluiten en worden de regels met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid verbeterd. Volgens het wetsvoorstel zijn VvE-leden alleen nog voor hun breukdeel in de splitsing aansprakelijk voor de schulden uit de geldlening. Verder gaat bij overdracht van het appartement de aansprakelijkheid voor de schulden uit de geldlening over op de nieuwe eigenaar.

De Ministerraad heeft er op 18 december jl. mee ingestemd het wetsvoorstel aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij de indiening bij de Tweede Kamer. Het streven is om het wetsvoorstel op 1 januari 2017 in werking te laten treden.

Bron – Rijssenbeek advocaten – 21 december 2015