Waarom een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) ?

Het is bekend dat in een appartementencomplex de eigenaren gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het gebouw. Waarop moet u letten als u besluit tot aankoop van een appartement? Is er een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) aanwezig of niet?

Reservefonds voor onderhoud

Het onderhoud van een appartementencomplex kost veel geld. Als de VvE geen gelden reserveert, dan kunnen de kosten in een bepaald jaar erg hoog uitvallen en in sommige gevallen niet worden opgebracht. Bijvoorbeeld als het dak vervangen moet worden. Ook kan het voorkomen dat het onderhoud steeds wordt uitgesteld omdat er onvoldoende geld in kas is waardoor er een onderhoudsachterstand ontstaat.

Verplicht

Sinds 1 mei 2008 is het voor een VvE verplicht om een reservefonds te hebben voor het te verwachten periodiek onderhoud aan het gebouw. Met deze verplichting wil de overheid achterstallig onderhoud voorkomen en verloedering van gebouwen en buurten tegengaan. Hoe hoog dit reservefonds moet zijn, is nergens bepaald. Het is per gebouw verschillend.

Meer Jaren Onderhouds Plan of MJOP

Op basis en met behulp van een Meer Jaren Onderhoudsplan (afgekort MJOP) worden alle te verwachten kosten voor (groot) onderhoud van het gebouw in kaart gebracht. Afhankelijk van de looptijd van het MJOP krijgt u inzicht in de verwachten uitgaven aan onderhoud. Een MJOP wordt opgesteld door een daarin gespecialiseerd persoon of bedrijf.  Deze inspecteert het gebouw en bepaalt de technische staat van onderhoud en stelt de onderhoudsgevoelige delen van het gebouw vast. Aan de hand van de technische staat van het gebouw en de installaties, de gebruikte materialen, de hoeveelheid materialen, de afwerking en de cyclus voor onderhoud komt het MJOP tot stand.  Er wordt bepaald wat de onderhoudswerkzaamheden kosten en om de hoeveel jaar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Planning van de werkzaamheden

Daarna wordt de planning van de werkzaamheden vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met het gewenste onderhoudsniveau in combinatie met de beschikbare middelen. Uiteraard wordt daarbij ook rekening gehouden met het direct noodzakelijke onderhoud.

Hoogte reserveringen

Aan de hand van het MJOP wordt dus inzichtelijk op welke momenten groot onderhoud gepland staat en wat dat gaat kosten. Zo kan de VvE gedurende de tussenliggende periodes via de maandelijkse bijdragen voldoende reserves aanleggen om het onderhoud op het moment dat het nodig is te kunnen financieren.

Goedkeuring ledenvergadering

Zoals alle besluiten moet ook het MJOP door de algemene ledenvergadering worden goedgekeurd.  Na goedkeuring berekent de VvE beheerder de definitieve maandelijkse bijdrage waarin dus ook een component voor de bijdrage in het reservefonds(en) voor groot onderhoud is opgenomen.

Samenvatting
Een MJOP geeft een goed inzicht in de te verwachten onderhoudswerkzaamheden en daaraan gekoppeld de te verwachten uitgaven voor onderhoud. Als een VvE de MJOP aanhoudt en de onderhoudswerkzaamheden tijdig laat uitvoeren, wordt een achterstand in het onderhoud voorkomen en komen de appartementseigenaren niet voor grote onverwachte uitgaven te staan.