Module III – Administratie & Organisatie

“Voor een soepele gang van van alle administratieve en bestuurlijke processen binnen uw vereniging van eigenaars”


1. Basis vaste diensten

 • Verzamelen van agendapunten van leden via de website, per e-mail of per post
 • Reserveren van de vergaderaccomodatie voor vergadering van eigenaars
 • Voorbereidend overleg met het bestuur voor de ALV op locatie
 • Versturen van uitnodigingen, agenda en volmachten voor de vergadering per e-mail
 • Versturen van aanvullende vergaderstukken per mail en publicatie op website
 • Verzamelen van volmachten voor de vergadering van eigenaars
 • Bijwonen en ondersteunen bij de vergadering van eigenaars
 • Opstellen presentielijsten, vaststellen quorum, notuleren
 • Vastleggen van de ALV besluiten in een digitaal besluitenregister
 • Vastleggen, bewaken, coördineren en/of uitvoeren taken en/of besluiten
 • Opmaken en verzenden van de notulen per email en publicatie op website
 • Actualiseren van leden- en leveranciersbestand
 • Versturen van een welkomstbrief aan nieuwe bewoners
 • Verstrekken van persoonlijke toegangsgegevens tot de VvE website
 • Communiceren en corresponderen met leden en leveranciers
 • Inlichten van leveranciers omtrent wijzigingen in contactgegevens van de VvE
 • Kort tussentijdsoverleg met bestuur of commissieleden via telefoon of e-mail
 • Digitaal archiveren van relevante documenten volgens een uniforme indeling


2. Standaard variabele diensten

 • Versturen van alle reguliere correspondentie aan de leden per post (standaard per  e-mail of download via website)
 • Administratief en financieel afhandelen van verhuizingen
 • Bestuurswijzigingen doorvoeren bij de Kamer van Koophandel
 • Bestuurswijzigingen doorvoeren bij de bankrelaties


3. Extra aanvullende diensten

 • Extra mailing versturen op verzoek van het bestuur per mail
 • Extra mailing versturen op verzoek van het bestuur per post
 • Extra bestuurs- en commissievergaderingen binnen kantoortijd
 • Extra bestuurs- en commissievergaderingen na kantoortijd
 • Extra ledenvergadering
 • Voeren van een procedure inzake overtreding van het huishoudelijk reglement
 • Procesbegeleiding tot wijziging van splitsingsakte of splitsingstekening
 • Verrichten van kadastraal onderzoek
 • Opvragen van gegevens bij de Kamer van Koophandel
 • Onderzoeken van mogelijkheden voor en aanvragen van subsidies
 • Verhuur van algemene ruimte en delen
 • Toezicht houden op de bij de vereniging aanwezige huismeester
 • Sleutelbeheer
 • Inscannen en inhoudelijk doorzoekbaar maken van bestaande dossiers
 • Aanhouden een papieren archief
 • Opslag van het papieren op een externe locatie
 • Maatwerk adviezen en ondersteunende werkzaamheden
Module I - Techniek & OnderhoudKlik hier voor meer informatieModule II - Financiën & BoekhoudingKlik hier voor meer informatie