Module II – Financiën & Boekhouding

“Voor een financieel gezonde VvE, niet alleen nú maar ook in de toekomst, zonder onverwachte tegenvallers”


1. Basis vaste diensten

 • Opstellen van een liquiditeitsbegroting op basis van de MJOP
 • Opstellen van de jaarlijkse exploitatiebegroting inclusief toelichting
 • Berekenen van de maandelijkse voorschotbijdragen
 • Versturen van facturen voor maandelijkse voorschotbijdragen per e-mail
 • Incasseren van voorschotbijdragen via automatische incasso
 • Inscannen & boeken van de inkomende facturen
 • Verwerken van bankmutaties
 • Betalen van reguliere facturen binnen begroting en mandaat
 • Betalen van bijzondere facturen na online goedkeuring door het bestuur
 • Beheer van maximaal 3 bankrekeningen bij ABN-AMRO of Rabobank
 • Polisbeheer van door de VvE afgesloten verzekeringen
 • Budgetbewaking en melding overschrijding aan het bestuur
 • Debiteurenbewaking
 • Op verzoek van een lid mailen van een saldo overzicht
 • Herinneren en aanmanen bij betalingsachterstanden
 • Berekenen en factureren van de definitieve voorschotten einde boekjaar
 • Overdracht concept jaarstukken aan bestuur/kascommissie en schriftelijke toelichting
 • Kort overleg per telefoon of per e-mail over reguliere financiële aangelegenheden
 • Verstrekken via e-mail of publicatie op website van informatie ten behoeve van de belastingaangifte
 • Opstellen van de jaarstukken (balans, exploitatierekening en jaarverslag)


2. Standaard variabele diensten

 • Versturen van facturen per post (standaard per  e-mail of download via website)
 • Doorbelasten van een factuur aan een eigenaar
 • Innen van verhuurpenningen of andere vergoedingen namens de VvE
 • Financieel en administratief afwikkelen van verhuizingen
 • Behandelen en afwikkelen van claims op de VvE via de WA verzekering
 • Behandelen en afwikkelen van claims van de VvE via de opstalverzekering
 • Versturen van een ingebrekestelling (“3e herinnering”)
 • Opstarten en begeleiden van een incassoprocedure
 • Opstellen van een jaarrekening op basis van door vorige beheerder aangeleverde stukken


3. Extra aanvullende diensten

 • Verzorgen van de afrekening warmte- of waterkosten
 • Beheren van extra bankrekeningen buiten de standaard 3
 • Beheren van een bankrekeningen anders dan van ABN-AMRO of Rabobank
 • Aansprakelijk stellen van derden voor schade toegebracht aan de VvE
 • Uitvoeren van een extra facturatieronde per e-mail
 • Uitvoeren van een extra facturatieronder per post
 • Extra overleg inzake financiële zaken op locatie op verzoek van het bestuur
 • Extra tussentijdse financiële rapportages anders dan de standaard gebruikelijke
 • Maatwerk adviezen en ondersteunende werkzaamheden op het gebied van financiën en verzekeringen
Module I - Techniek & OnderhoudKlik hier voor meer informatieModule III - Administratie & OrganisatieKlik hier voor meer informatie